سامانه انجمن های علمی

دارای مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری

فریدون رهنمای رودپشتی

عضو هیات علمی (تمام وقت) و فارغ التحصیل دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی گرایش مالی و حسابداری، استاددانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

زهرا دیانتی دیلمی

غیر عضو هیات علمی و فارغ التحصیل دکترای تخصصی حسابداری

از چه طریقی با انجمن حسابداری مدیریت ایران آشنا شده اید؟