سامانه انجمن های علمی

دارای مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری

فریدون رهنمای رودپشتی

عضو هیات علمی (تمام وقت) و فارغ التحصیل دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی گرایش مالی و حسابداری، استاددانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

هاشم نیکومرام

عضو هیات علمی (تمام وقت) و فارغ التحصیل دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی، گرایش حسابداری - مالی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

غلامرضا اسلامی بیدگلی

عضو هیات علمی (تمام وقت) و فارغ التحصیل دکترای تخصصی مدیریت مالی و سرمایه گذاری، دانشیار دانشگاه تهران

مهدی تقوی

عضو هیات علمی (تمام وقت) و فارغ التحصیل دکترای تخصصی اقتصاد، استاد دانشگاه علامه طباطبایی

شاپور محمدی

عضو هیات علمی (تمام وقت) و فارغ التحصیل دکترای تخصصی اقتصاد، استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

احمد یعقوب نژاد

عضو هیات علمی (تمام وقت) و فارغ التحصیل دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی گرایش حسابداری، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

حسین اعتمادی

عضو هیات علمی (تمام وقت) و فارغ التحصیل دکترای تخصصی مالی - حسابداری،دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

بهمن بنی مهد

عضو هیات علمی (تمام وقت) و فارغ التحصیل دکترای تخصصی حسابداری، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

زهرا پورزمانی

عضو هیات علمی (تمام وقت) و فارغ التحصیل دکترای تخصصی حسابداری، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

علی رحمانی

عضو هیات علمی (تمام وقت) و فارغ التحصیل دکترای تخصصی حسابداری، استادیار دانشگاه الزهراء

علی رستمی

عضو هیات علمی (تمام وقت) و فارغ التحصیل دکترای تخصصی مالی استادیار دانشگاه الزهراء

حسین اعتمادی

عضو هیات علمی (تمام وقت) و فارغ التحصیل دکترای تخصصی مالی - حسابداری،دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

از چه طریقی با انجمن حسابداری مدیریت ایران آشنا شده اید؟